پربازدید

ویدیوکووید-19

شکایت یک شهروند از شهردار تورنتو

یکی از ساکنان تورنتو بنام Paul Magder در دادگاه علیه راب فورد شهردار تورنتو شکایت کرده است. این شکایت که هنوز در دادگاه اثبات نشده میگوید شهردار در جلسه شورای شهر از طرحی دفاع کرده که برای او منافع مالی داشته است. این فرد درخواست بر کناری شهردار را از دادگاه دارد.

کندین پرس

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19