پربازدید

ویدیو

کووید-19

شوری آبهای جنوب انتاریو به سطح اقیانوسها رسیده

میزان نمک در بعضی از دریاچه ها و رودهای جنوب انتاریو به بالاترین حد رسیده به طوری که شوری بعضی از آنها با شوری آب اقیانوس برابر شده. منبع این شوری، نمک جاده ای است که هزاران تن آن هر سال برای جلوگیری از یخزدگی روی جاده ها پاشیده می شود.

صندوق جهانی حیات وحش کانادا می گوید میزان نمک در بعضی از راههای آبی در جنوب انتاریو به حد خطرناکی برای اکوسیستم رسیده

کلراید نمک، آبزیانی که در آبهای شیرین زندگی می کنند را مسموم می کند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19