شناسایی کنید و جایزه بگیرید – مرد دوربین به دست کیست؟

پلیس می خواهد بداند این شخص کیست؟ این شخص در حال عکس گرفتن از یک اتومبیل جیپ بود که دوربین سکیوریتی از او فیلم گرفته. این اتومبیل روز بعد هدف گلوله قرار گرفت. موضوع چیست؟ بین ساعت 9:30 تا 10:30 صبح شنبه 15 دسامبر، فیلمی از این فرد توسط ویدیوی سکیوریتی گرفته شده .در این … ادامه خواندن شناسایی کنید و جایزه بگیرید – مرد دوربین به دست کیست؟