پربازید

ویدیو

کووید-19

شما به کدام واکسن اعتماد دارید؟ نظر کاناداییها

شاید شما هم حدس می زنید که اعتماد کانادایی ها به دو واکسن فایزر و مدرنا بیشتر باشد.

نظرسنجی ای که اخیرا توسط موسسه Proof Strategies انجام شده نشان می دهد که از هر چهار کانادایی سه نفر به واکسنهای موجود برای کرونا اعتماد دارند و آنها را موثر و ایمن می دانند.

اما وقتی نوبت به تک تک واکسنها می رسد نظر مردم نیز مشابه نظر کمیته ملی مشورتی واکسیناسیون کاناداست.

در واقع بیش از 80 درصد کانادایی ها به واکسن فایزر بیشتر اعتماد دارند. درمورد واکسن مدرنا نیز نظر مردم مشابه فایزر است.

در مورد دو واکسن آسترازنکا و جانسون اند جانسون این اعتماد به کمتر از 50 درصد کاهش پیدا می کند.

کمیته ملی مشورتی واکسیناسیون کانادا اخیرا درباره واکسن جانسون اند جانسون توصیه کرده که افراد 30 سال به بالا تنها در صورتی واکسن جانسون اند جانسون بزنند که نخواهند برای دریافت واکسن فایزر یا مدرنا منتظر بمانند. به عبارت دیگر این کمیته اولویت را به واکسن فایزر و مدرنا داده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19