پربازدید

ویدیو

کووید-19

شاهکار کمدی موتسارت در تورنتو

اپرای دون جیووانی شاهکار موتسارت است که داستان خواستنی ترین عاشق دنیا را بیان می کند که هیچ زنی تاب مقاومت در مقابلش را ندارد، اما این عاشق توانمند راهی انتخاب می کند که در کمتر از ۲۴ ساعت به نابودی خودش منتهی می شود.

When: October 31 – November 9, 2019
7:30 pm – 10:30 pm
Where: Ed Mirvish Theatre
244 Victoria St
Cost: $39 – $194
More Info: www.operaatelier.com

Mozart’s Don Giovanni, starring Douglas Williams as the Don, this comic masterpiece tells the story of the world’s most irresistible lover, who blazes a path to his own destruction in just 24 hours.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=105297بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19