پربازدید

ویدیوکووید-19

سیرز کانادا همه فروشگاههایش را می بندد

کمپانی سیرز کانادا از دادگاه اجازه خواست تا تمام اجناس و دارایی های موجود در فروشگاههای باقیمانده اش را به فروش برساند.

کمپانی سیرز کانادا موفق به پیدا کردن خریداری که مایل به ادامه فعالیت این فروشگاهها باشد نشده و به همین خاطر درخواست چنین مجوزی را از دادگاه کرده.

سیرز کانادا از ماه جون گذشته تحت قوانین «حفاظت در مقابل طلبکاران» فعالیت داشته است.

سیرز کانادا خواهان آن است که این فروش را تا قبل از 19 اکتبر شروع کند و برای 10 تا 14 هفته ادامه دهد.

سیرز کانادا به خاطر از دست رفتن شغلها و بسته شدن فروشگاهها، ابراز تاسف کرده.

بیشتر بخوانید

No Content Available


پربازدید

ویدیوکووید-19