پربازدید

ویدیو

کووید-19

سه هزار و ششصد نفر در ایرترانزَت کارشان را از دست دادند

شرکت هواپیمایی Air Transat کانادا ۳۶۰۰ نفر از کارکنانش را به طور موقت بیکار می کند. این تعداد تقریبا ۷۰ درصد نیروی کار ایرترانزت را تشکیل می دهند.

علت اصلی آن است که سفرهای غیرضروری هوایی در سطح جهان تقریبا به صفر رسیده است.

تمامی خدمه پرواز جزو کارازدست‌دادگان هستند.

از اول اپریل تمامی پروازهای ایرترانزت متوقف می شود.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19