پربازدید

ویدیوکووید-19

سهم فرهنگ و هنر در اقتصاد انتاریو

فعالیتهای فرهنگی ـ هنری سهم به سزایی در اقتصاد انتاریو دارند.

در انتاریو بیش از 280 هزار شغل به طور مستقیم و غیرمستقیم با بخش های فرهنگی ـ هنری مرتبط هستند.

بخش فرهنگ و هنر سالی 25 میلیارد دلار برای اقتصاد انتاریو تولید درآمد می کند.

شورای هنرهای انتاریو
Ontario Arts Council (OAC)Cبر برنامه های هنری انتاریو نظارت می کند و نقش اصلی را در تخصیص حمایتهای مالی دولت استانی به اتفاقات هنری و هنرمندان دارد.

دولت انتاریو سالی 60 میلیون دلار برای برنامه های هنری در سطح استان در اختیار شورای هنرهای انتاریو می گذارد. امسال دولت لیبرال انتاریو به نخست وزیری خانم کاتلین وین اعلام کرده که اضافه بر بودجه فوق 50 میلیون دلار دیگر نیز طی چهار سال آینده در اختیار این شورا می گذارد.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19