پربازدید

ویدیوکووید-19

سر زدن زمستان به استان ساسکاچوان

در آخر هفته گذشته، زمستان سری به استان ساسکاچوان زد. زارعان این استان زراعتی که به انبار غله کانادا معروف است صبح دوشنبه 24 آگوست به سراغ محصولات خود رفتند تا ببینند سرمای زودرس آسیبی به محصولات آنها زده یا خیر.
سازمان محیط زیست کانادا می گوید در طول آخر هفته، هوا در بعضی نقاط این استان به 2/4 درجه زیر صفر رسیده است.
در سی سال گذشته سابقه نداشته که سرما این قدر زود به سراغ این استان بیاید. 

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19