پربازدید

ویدیوکووید-19

سرمایه گذاری دیگری برای توسعه قطارهای گوترانزیت:

*خرید 40 کیلومتر ریل قطار در محدوده تورنتو

شرکت دولتی مترو رولینکس Metrolinx که سیستم قطارهای گوترانزیت را مدیریت می کند  دو مسیر عبور قطار را از شرکت راه آهن کانادا خریداری کرد. مترو لینکس بابت خرید 40 کیلومتر مسیر ریل گذاری شده، مبلغ 310.5 میلیون دلار پرداخت کرده است. این دو مسیر اغلب توسط قطارهای «گو» استفاده می شوند. یکی از این مسیرها دان تاون تورنتو – دان ولی – استیلز و مسیر دیگر بین اتوبیوکوک تا اوکویل قرار دارد.

کندین پرس

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19