پربازدید

ویدیو

کووید-19

سالی پانصد هزار اقامت دائم کانادا به چه کسانی داده خواهد شد؟

کانادا در نظر دارد از این پس سالی ۵۰۰ هزار مهاجر جدید بپذیرد.

مارک میلِر Marc Miller، وزیر مهاجرت کانادا به تازگی تعداد مهاجر مورد نظر کانادا را برای چند سال‌ آینده اعلام کرد.

اهداف اعلام شده حاکی از پذیرش ۴۸۵ هزار مهاجر جدید در سال ۲۰۲۴ و پانصد هزار مهاجر جدید در سال ۲۰۲۵ می‌باشد که از سال ۲۰۲۶ به بعد، این تعداد در همین سطح سالی پانصد هزار نفر ثابت می‌ماند.

مهاجران جدید را چه گروه‌هایی تشکیل می‌دهند؟

نگاهی دقیق‌تر به برنامه اعلام‌شده از سوی وزارت مهاجرت، گویای آن است که این تعداد اقامت دائم جدید از چهار گروه اصلی زیر تشکیل می‌شود :

1- Economic
2- Family Reunification
3- Refugees and Protected Persons
4- Humanitarian, Compassionate and Others

هر گروه چه تعداد؟

برابر این برنامه، تعداد اقامت دائمی که برای هر گروه صادر خواهد شد عبارت است از:

۱ـ ۲۸۱ هزار نفر در گروه اقتصادی در سال ۲۰۲۴ و ۳۰۱ هزار نفر برای هر یک از سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶.

۲ـ در گروه به‌هم‌پیوستن خانواده‌ها، این تعداد از ۱۱۴ هزار نفر در سال ۲۰۲۴ به ۱۱۸ هزار نفر در هر یک از دو سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ افزایش می‌یابد.

این تعداد شامل حدود سالی ۸۴ هزار نفر به‌صورت همسر، پارتنر و فرزندان مهاجرانی که شهروند کانادا شده‌اند، و حدود ۳۴ هزار نفر در هر سال به‌صورت پدر و مادر و پدربزرگ ـ مادربزرگ خواهد بود.

۳ـ در گروه پناهندگان و اشخاص نیازمند به حفاظت، این تعداد شامل ۷۶ هزار نفر در سال ۲۰۲۴ می‌باشد که به ۷۲ هزار نفر در هر یک از دو سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ کاهش می‌یابد.

۴ـ در گروه اعطای اقامت دائم بشردوستانه و همنوازی، این تعداد شامل ۱۳,۷۵۰ نفر در سال ۲۰۲۴ خواهد بود که به ۸ هزار نفر در هر یک از دو سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=195585بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19