پربازدید

ویدیو

کووید-19

زنان کانادایی بیشتر از مردان به ارزش‌های اجتماعی و دموکراتیک پایبند هستند

احترام به قانون، برابری جنسیتی و گونه گونی، از ارزش هایی هستند که در منشور حقوق و آزادی های کانادا مورد تاکید قرار گرفته اند. اما آیا همه کانادایی ‌ها به یک اندازه به این ارزش ها وفادار و پایبند هستند؟

پژوهش انجام شده توسط مرکز آمار کانادا با بررسی ارزش ‌ها در جمعیت‌ های مختلف کانادا حاکی است که زنان کانادایی بیشتر از مردان به ارزش ‌های اجتماعی و دموکراتیک پایبند هستند.

مرکز آمار کانادا از داده های سال 2020 نظرسنجی هویت اجتماعی استفاده کرد و بررسی کرد که هر جنسیت چقدر به حقوق بشر، احترام به قانون، برابری جنسیتی، دو زبانه بودن (انگلیسی و فرانسوی)، تنوع قومیتی و فرهنگی و احترام به فرهنگ بومیان اهمیت می دهد.

به طور کلی، 86 درصد کانادایی ها به شدت به حقوق بشر، 81 درصد به برابری جنسیتی و 80 درصد به قانون احترام می گذارند. زنان به ارزش‌ هایی مانند برابری جنسیتی، تنوع قومیتی و فرهنگی و احترام به فرهنگ‌ بومیان، بیشتر از مردان پایبند بودند. در واقع، 71 درصد زنان به تنوع فرهنگی قومی اهمیت می دهند، در حالی که این رقم در مردان 62 درصد است.

داده‌ ها نشان می‌ دهد که 68 درصد کل کانادایی ‌ها برای احترام به فرهنگ بومیان ارزش زیادی قائل هستند، با این حال، زنان بیشتر از مردان برای این امر ارزش قائل بودند. بر اساس  بررسی مرکز آمار کانادا، احترام به فرهنگ ‌ها به معنای احترام به تاریخ‌ ها، زبان‌ ها، شیوه‌ های فرهنگی و باورهای معنوی گروه ‌های مختلف بومی است.

از نظر آماری، 90 درصد زنان بومی برای احترام به فرهنگ ‌های بومی ارزش زیادی قائل هستند، در حالی که این رقم در زنان غیربومی 73 درصد است. در همین حال، 78 درصد مردان بومی و 63 درصد مردان غیربومی به این ارزش پایبند بودند.

در موضوع دو زبانه بودن، 55 درصد جمعیت مورد بررسی (هم زنان و هم مردان) این ارزش را مهم می شمارند.

با نگاهی به جنسیت و سن افراد، مشخص شد که 82 درصد زنان 15 تا 34 ساله به شدت برای فرهنگ‌ های بومی ارزش قائل هستند در صورتی که این رقم در همان گروه سنی از مردان 67 درصد است.

داده ‌های جمع ‌آوری‌ شده دولت از سال 2016 تا 2019 نشان می دهد که جوانان کانادایی به شدت به گونه گونی اهمیت می ‌دهند.

با مقایسه گروه‌ های سنی مختلف در زنان در سال 2020، مشخص شد که زنان بالای 65 سال (60 درصد) کمتر از زنان دیگر (82 درصد) به ارزش تنوع فرهنگی و قومی اهمیت می دهند.

حال آنکه زنان و مردان مسن (91 درصد) نسبت به زنان و مردان جوان (69 درصد) ارزش فراوانی برای احترام به قانون قائل بودند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=184202بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19