پربازدید

ویدیو

کووید-19

زرافه جوان و خوش مشرب

مالکولم زرافه چهارساله باغ وحش میامی مسئول به دنیا آمدن دو نوزادی است که در هفته اخیر به فاصله سه روز توسط دو زرافه ماده به دنیا آمده اند.

”میا“ خانم زرافه 14 ساله جمعه گذشته نوزاد پسری به دنیا آورد که پدرش مالکولم چهارساله است.

”زوری“ هم خانم زرافه شش ساله است که دوشنبه گذشته نوزاد دختری به دنیا آورد که پدر او هم ”مالکولم“ است.

زرافه ها از حیواناتی هستند که نسلشان در جهان رو به کاهش و در خطر است، و باغ وحش میامی در یک برنامه جهانی برای افزایش زاد و ولد زرافه ها مشارکت دارد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=143180بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19