پربازدید

No Content Available

ویدیو

کووید-19

رئیس بزرگ بومیان بریتیش کلمبیا: لیبرالها به قولهایی که می دهند عمل نمی کنند

رئیس بزرگ بومیان بریتیش کلمبیا از لیبرال های جاستین ترودو راضی نیست.

او گفت لیبرال های حزب ترودو در انتخابات سال 2015 توانستند حمایت کامیونیتی او را به دست آورند ولی امسال فرق می کند. او که استوارت فیلیپ نام دارد Stewart Phillip رئیس بزرگ Grand Chief اتحادیه روسای بومیان بریتیش کلمبیاست. او نیازهای اصلی بومیان را چنین ذکر کرده:

ـ توجه به بحران ناشی از گرمایش زمین
ـ بی نیاز شدن از جوشاندن آب برای مصرف شرب
ـ اجرا کردن توصیه های کمیسیون حقیقت یابی و آشتی و کمیسیون مربوط به زنان و دختران بومی ناپدید شده و کشته شده

رئیس بزرگ بومیان می گوید عملی نشدن توصیه های کمیسیون حقیقت یابی مثال واضحی است که نشان می دهد لیبرالها به قولهایی که داده اند عمل نکرده اند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=153731بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

No Content Available

کووید-19