پربازید

ویدیو

کووید-19

دو جوان و یکصد و پنجاه اتهام

در رابطه با یکسری سرقت از واحدهای تجاری در می سی ساگا و برامپتون، دو نفر با یکصد و پنجاه فقره اتهام روبرو هستند. 

پلیس از ماه نوامبر پیگیر این سرقت ها بود. 

جوان 25 ساله ای از می سی ساگا در اواخر فوریه، و جوان 21 ساله ای هم در اوایل مارچ دستگیر شده اند. 

پلیس می گوید در طول تحقیقات اموالی به ارزش بیش از دویست هزار دلار پیدا کرده. بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19