پربازدید

ویدیو

کووید-19

دولت انتاریو به کارکنان کارهای اساسی مرخصی استعلاجی می دهد

دولت انتاریو نظرش را عوض کرد و گفت پرداخت مرخصی استعلاجی به نیروهای امداد و درمان و کارکنانی که کارشان اساسی محسوب می شود را مورد بررسی قرار می دد.

دولت داگ فورد تاکنون با پرداخت مرخصی استعلاجی Sick Leave به این نیروها مخالفت می کرد و می گفت برنامه مرخصی استعلاجی دولت فدرال برای این کارکنان کافی است.

کارشناسان بهداشت و درمان و گروههای کارگری از ماهها پیش می گفتند که پخش ویروس کرونا در محیط های کاری فشار سنگینی را بر کارگران و کارکنان خدمات اساسی وارد می کند.

بورد مشاوران علمی انتاریو روز سه شنبه گفته بود که انتاریو با بزرگترین بحران پزشکی تاریخ خود رو به رو شده. چند روز قبل اندریا هوروات رهبر حزب نیودموکرات انتاریو لایحه ای را به مجلس قانونگذاری انتاریو برد که خواستار دادن مرخصی استعلاجی از سوی دولت انتاریو به کارکنان کارهای اساسی بود ولی دولت داگ فورد که در مجلس استان اکثریت دارد با آن مخالفت کرد. دولت داگ فورد مدتها بود که دادن مرخصی استعلاجی به کارکنان کارهای اساسی را رد می کرد و می گفت برنامه مرخصی استعلاجی دولت فدرال برای این کارکنان کافی است.

اما فشاری که بر کارکنان کارهای اساسی در انتاریو وارد می شود بخصوص در هفته های اخیر به اوج رسیده و بسیاری از آنها به استراحت و ترمیم نیرو نیاز دارند. افزایش انتقادات سبب شد که دولت انتاریو عصر روز سه شنبه تجدید نظر کند و قبول کند که این پیشنهاد را مورد بررسی قرار دهد. که به احتمال زیاد عملی خواهد شد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=144322بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19