پربازدید

ویدیوکووید-19

دولت انتاریو، 24 اپریل محک می خورد

بودجه سال 2012 توسط دولت لیبرال انتاریو به پارلمان این استان ارائه شده و قرار است روز 24 اپریل به رای گذاشته شود.
برای تصویب این بودجه، حداقل دو رای از احزاب مخالف نیاز است.اگر احزاب مخالف به این بودجه رای ندهند بودجه تصویب نمی شود و دولت لیبرال سقوط خواهد کرد و انتخابات ناخواسته استانی انجام می گیرد.

کندین پرس

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19