پربازدید

ویدیو

کووید-19

دود آتش سوزیهای جنگلی از اورگن به نیویورک رسید

از خصوصیات گرمایش هوا این است که آثارش محدود به یک نقطه از کره زمین محدود نمی شود.

امروز چهارشنبه 21 جولای دود ناشی از آتش سوزیهای جنگلی در ایالت اورگن و 12 ایالت دیگر در غرب آمریکا، هوای نیویورک سیتی و ایالت نیویورک در شرق آمریکا را آغشته به مه دود کرده بود.

ایالت اورگن 3800 کیلومتر از نیویورک فاصله دارد و با اتومبیل بیش از چهل ساعت طول می کشد تا بدون توقف به نیویورک برسید اما دود ناشی از آتش سوزیهای جنگلی این فاصله را طی کرده و به نیویورک رسیده.

یکی از آتش سوزیهای ایالت اورگن به نام Bootleg Fire بیش از 1500 کیلومتر مربع را فراگرفته و بزرگترین آتش سوزی جنگلی در آمریکا در حال حاضر است.

مه آغشته به دود این آتش سوزی و آتش سوزیهای دیگر، آسمان ایالتهای میانه آمریکا را پوشانده و تا نیویورک پیش رفته. ستونهای دود در اورگن تا ده کیلومتر به آسمان برخاسته.

به گفته کارشناسان، بادهای شدید و قوی دود را از ایالتهای کالیفرنیا، اورگن، مونتانا و بقیه به سمت شرق آمریکا هدایت کرده.

هوای تورنتو نیز  صبح سه شنبه آغشته به مه دود بود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19