پربازدید

ویدیوکووید-19

دعوت وزیر آموزش و پرورش انتاریو از معلمان مدارس ابتدایی

 اگر مذاکرات به نتیجه نرسد خطر اعتصاب وجود دارد.

لارل بروتن Laurel Broten وزیر آموزش و پرورش انتاریو می گوید اتحادیه های گوناگون معلمان در حال مذاکره با این وزارتخانه هستند اما فدراسیون معلمان مدارس ابتدایی (Elementary) انتاریو میز مذاکره را پس از یک ساعت ترک کرده است.
قراردادهای کاری معلمان در ماه آگوست باطل می شود و وزیر از نماینده معلم های ابتدایی درخواست کرده تا به میز مذاکره مراجعت کنند.

کندین پرس

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19