پربازدید

ویدیوکووید-19

دستگیری سارق خوابگاه دانشگاه یورک

صبح دوشنبه 26 دسامبر، فردی به محل اسکان دانشجویان دانشگاه یورک دستبرد زد…

پلیس موفق شد این سارق جوان را دستگیر کند.
او بیست ساله و جیمز ونت ورت سات کلیف James Wentworth Sutcliffe نام دارد.
پلیس در جستجوی سایر سارقان خوابگاهای دانشجویی است.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19