پربازدید

ویدیوکووید-19

در مخالفت با تک پنداری و خودمحوری

دموکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم.

دموکراسی یعنی شکلی از حکومت که در آن همه شهروندان واجد شرایط به یک اندازه در پروسه تصمیم گیری سهم دارند. دموکراسی به همه شهروندان واجد شرایط اجازه می دهد که به نحو برابر مشارکت کنند.

تک پنداران، مستبدان، خودپرستان، زیاده خواهان، آنهایی که به آینده ای بهتر برای خود و فرزندان و همسایگان و همنوعان، اهمیتی نمی دهند، البته هضم مفهوم دموکراسی برایشان سخت است و به همین خاطر، هزاران سال است که جنگ ها و خونریزی ها و خشونت ها و زورگویی و فشار و شکنجه و بیرحمی ها را شاهدیم.

اما مردمان صلح طلب و آینده نگر و اهل عقل و تدبیر و نوع دوست و جمع پندار نیز نه آرام نشسته اند، بلکه خوشبختانه ناظریم که همه جا حضور پیدا می کنند و سعی می کنند خشم خود را از بی رحمی ها و نابخردی ها و خشونت هایی که بر ایشان ـ بویژه در سرزمین های خاورمیانه و کشورهای موسوم به رو به توسعه ـ اعمال شده، فرو دهند، و به جای آن با زبان منطق توضیح دهند و تکرار کنند و مذاکره کنند و دعوت به مذاکرات کنند و با تحمل و تأمل و تدبیر، استدلال کنند که نفع و سلامت و سعادت همه در حضور «همه» است در تصمیم گیری ها.

در شرایطی که تکنولوژی جنگی شرایطی فراهم آورده که هر گونه تخاصم بین المللی و یا جنگ داخلی، فجایع غیرقابل تصور به دنبال می آورد، در شرایطی که آینده «زمین» و «زمان» را انواع بلاهای «تکنولوژیکی» و صنایع مخرب و مسموم، تهدید می کند، در شرایطی که هر 20 سال یک میلیارد نفر به جمعیت جهان اضافه می شود، در شرایطی که آب سالم و هوای سالم و طبیعت سالم برای زندگی بشر و حیوان و گیاه، در معرض انواع آفات طبیعی و غیرطبیعی قرار دارند، بسیاری از مردم جهان و نیز بسیاری از مردم عزیز سرزمین مادری ما «ایران» ، از روی عقل و آینده نگری و سلامت خواهی برای همه، نیاز خود به دموکراسی را با استفاده از هر فرصتی آشکار می کنند.

به نظر من، طالبان واقعی دموکراسی، مخالفان واقعی تک پنداری و استبداد، از انتخابات اخیر ایران خرسند هستند و البته جانب احتیاط را هم از دست نمی دهند.
امید واهی نباید بست، ولی شروع این نم باران را می توان به فال نیک گرفت و به هر شکل ممکن برای تبدیل شدن آن به باران بهاری مساعدت رساند.
ایرانیان از تک پنداری، و خودمحوری، آسیب های عظیم و در اندازه های تاریخی دیده اند. تک پنداری و خودمحوری را رد می کنیم یا نه؟ این سئوالی است که خیلی ها باید به آن جواب روشن دهند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19