پربازدید

ویدیوکووید-19

در انتاریو، زایمان در خانه به کمک ماما پرخطرتر از زایمان در بیمارستان نیست!

تورنتو ـ طی سه سال تحقیقی بر روی 23 هزار زن حامله در انتاریو انجام شده که نشان می دهد برای زنان حامله ای که حاملگی شان از نوع کم خطر است (Low-risk pregnancies)
زایمان در خانه به کمک ماما، در مقایسه با زایمان در بیمارستان به کمک ماما، ریسک بیشتری ندارد.

آیلین هوتون از بخش مامایی دانشگاه مک مستر در همیلتون، سرمحقق این تحقیق بوده است. وی می گوید 35 درصد از زایمان های مورد مطالعه، زایمان بار اول بوده است.

در این تحقیق، 11500 زایمان در خانه به کمک ماما (که از قبل برنامه ریزی شده بود) با 11500 زایمان در بیمارستان به کمک ماما، مقایسه شده است.

حاملگی کم خطر به حاملگی هایی گفته می شود که زن حامله دچار عوارضی چون فشار خون یا قند نشده باشد.

در این تحقیق، پرونده بهداشتی زایمانهای انجام شده بین 2006 تا 2009 مورد مطالعه قرار گرفته است

محققان دریافتند که 75 درصد از زنانی که از قبل برنامه ریزی کرده بودند که در خانه به کمک ماما زایمان کنند، قادر به اجرای تصمیم خود شده اند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19