پربازید

ویدیو

کووید-19

درصد دریافت کنندگان کمک سرب در نقاط مختلف کانادا

 دریافت کنندگان کمک اضطراری دولت کانادا که به سرب معروف شد چند درصدشان شهرنشین و چند درصدشان غیر شهرنشین بودند ؟

کندین پرس با تجزیه و تحلیل آمار و ارقام دولت فدرال به این نتیجه رسیده که ساکنان شهرها بیشتر از ساکنان مناطق خارج  شهر کمک اضطراری سرب دریافت کرده اند. این خبرگزاری که بر اساس قانون دسترسی به اطلاعات به این آمار دست یافته  ، یافته ها را بر اساس کدهای پستی دریافت کنندگان ، گروه بندی کرده.  سرشماری سراسری سال 2016 نیز مبنای  جمعیت شهرها قرار گرفته تا درصد دریافت کنندگان به دست آید.

درصد دریافت کنندگان این کمکها را در چند شهر آشنا یا نزدیک به تورنتو را اینجا ملاحظه می کنید:

تورنتو

تورنتو بزرگترین شهر کاناداست. سال گذشته 14.12 درصد ساکنان این شهر کمک اضطراری سرب را دریافت کردند.

در چهارهفته اول پرداخت سرب، 613 هزار نفر از ساکنان تورنتو کمک سرب را دریافت کردند. این تعداد در چهار هفته دوم به 451 هزار نفر ، در چهارهفته سوم به 395 هزار نفر و در چهارهفته چهارم به 316 هزار نفر کاهش یافت. در چهارهفته ششم این تعداد به 297 هزار کاهش یافت. در چهارهفته آخر قبل از تغییر شکل کمکها، 267 هزار نفر کمک سرب را دریافت کردند.

می سی ساگا

در شهر می سی ساگا، تقریبا 15.2 درصد ساکنان در سال گذشته کمک اضطراری سرب را دریافت کردند. در چهار هفته نخست پرداخت سرب، 151 هزار نفر این کمک را دریافت کردند که این تعداد به تدریج کاهش یافت و در چهار هفته ششم به 68 هزار نفر کاهش یافت.

همیلتون

در شهر صنعتی -بندری همیلتون 12 درصد ساکنان در سال 2020 کمک اضطراری سرب را دریافت کردند. تعداد دریافت کنندگان در چهار هفته اول 101 هزار نفر و در چهار هفته ششم 40 هزار نفر بود.

مونتریال

در مونتریال، 13.66 درصد ساکنان در سال 2020 کمک اضطراری سرب را دریافت کردند.

در چهار هفته اول پرداخت سرب، 306 هزار نفر از ساکنان و در چهار هفته ششم 118 هزار نفراین کمک را دریافت کردند. در چهار هفته هفتم  یا ماه آخر قبل از اصلاح شیوه پرداخت کمکها 103 هزار نفر از ساکنان کمک سرب را دریافت کردند.

ونکوور

ونکوور یکی از شهر های ثروتمند نشین کاناداست ؛ با این حال 12.82 درصد جمعیت این شهر در سال 2020 کمک اضطراری سرب را دریافت کردند.

تعداد دریافت کنندگان کمک در چهار هفته نخست پرداخت سرب 113 هزار نفر و در چهار هفته ششم 49 هزار نفر بود. در ماه آخر قبل از تغییر شکل کمکها، 43 هزار تن از ساکنان ونکوور کمک سرب را دریافت کردند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19