پربازدید

ویدیوکووید-19

خط های جدید اتوبوس در تورنتو

ایجاد مسیرهای ویژه اتوبوس در امتداد Don Valley Parkway، در چارچوب قانون ارزیابی محیط زیست تاييد شدند.

زمانی که ترافیک وجود دارد، این خط های جدید اتوبوس به مسافران Go Transit کمک میکند تا سریع تر به مقصد خود برسند.
این مسیرهای جدید در دو قسمت باند شمالی و جنوبی بزرگراه ساخته خواهند شد.

کندین پرس

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19