پربازدید

ویدیو

کووید-19

خشونت در ایستگاه اتوبوس علیه زنان

مرد 27 ساله بعلت خشونت در ایستگاه اتوبوس لندن انتاریو بازداشت شد…

وی عصر روز جمعه 28 اکتبر، به دو زن در ایستگاه اتوبوس نزدیک شد و یک بطری از آنان گرفت. متهم پس از اینکه بطری را بر روی زمین کوبید و آنرا خرد کرد موهای یکی از زنان را گرفت و وی را نقش زمین کرد. گفته شده متهم، سپس به فروشگاه نزدیک رفت و زن دیگری را با کاردک بستنی فروشی زخمی کرد. جراحت زنان مذکور، سطحی گزارش شده است.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19