پربازدید

ویدیو

کووید-19

خشونتهای خانگی بعد از شروع پندمیک دو برابر شده

خشونتهای خانوادگی در کانادا در دوران پندمیک بسیار زیاد شده.

در ماههای گذشته اطلاعات جسته و گریخته از افزایش خشونتهای خانوادگی منتشر شده. این خشونتها در میانه موج اول پندمیک بسیار زیاد شده بود. با فروكش کردن موج اول شاید تصور این بود که تعداد این خشونتها کمتر شده و به دوران قبل از پندمیک برسد ولی چنین نشده. علت اصلی آن هم موج دوم پندمیک و لاک دان ها و در خانه ماندنهای ناشی از حالت فوق العاده بوده است.

آمار چه می گویند؟

آمار دقیق خشونتهای خانوادگی در دوران پندمیک در آینده معلوم خواهد شد ولی اطلاعات اولیه حاکی از افزایش هفتاد تا یکصد درصدی نسبت به دوران قبل از پندمیک است.

تعداد خشونتهای خانوادگی در کانادا در گذشته نیز بسیار بالا بود. حال تصور کنید که دو برابر شده باشد، و این را هم همه می دانیم که اکثر قریب به اتفاق قربانیان خشونتهای خانگی زنان هستند.

برای آشنایی بیشتر با وضعیت کنونی، اجازه دهید به اطلاعاتی که از سوی مرکز خطوط امداد به زنان آسیب دیده در خشونتهای خانوادگی داده شده اشاره کنیم. این مرکز به نام Assaulted Women’s Helpline بزرگترین سرویس کمک رسانی به زنانی است که دچار خشونتهای خانگی می شوند.

آمار

این مرکز می گوید در سه ماهه اول اکتبر تا آخر دسامبر 2020 تعداد 20,334 درخواست کمک از طریق تلفن دریافت کرده. این رقم تقریبا هفتاد درصد بیشتر از تماسهای دریافت شده در سه ماهه آخر سال 2019 است (12,352 تماس). خانم ایوان هاردینگ Yvonne Harding مدیر توسعه منابع این سازمان این وضعیت را نگران کننده خوانده و می گوید: «دانستن اینکه این همه زن در چنین وضعیت پر مخاطره ای قرار دارند عذاب آور است. برای کمک به این زنان منابع محدودی وجود دارد.»

مسلم است که این زنان برای دریافت کمک باید به جایی مراجعه کنند. در گذشته که امکان رفت و آمد عادی فراهم بود، این دسته از زنان می توانستند در فاصله رفت و آمد به مدرسه یا خرید و غیره به مراکز کمک و مشاوره مراجعه کنند. ولی با شروع پندمیک و محدودیتهای ناشی از آن این امکان به نزدیک صفر رسیده. دسترسی به دوستان و اقوام هم تقریبا قطع شده. بی دلیل نیست که به گفته ایوان هاردینگ میزان تماس زنان آسیب دیده با این سازمان پس از شروع اولین لاک دان اوج گرفت. به گفته خانم هاردینگ، این مرکز در فاصله اول اپریل تا 30 سپتامبر سال گذشته 51,299 درخواست کمک تلفنی دریافت کرد که بیش از دو برابر درخواستهای کمک در همین بازه زمانی در سال 2019 است (24,010 تماس). او به کندین پرس می گوید: «بلافاصله همه جا تعطیل شد، و تلفنهای دریافتی ناگهان اوج گرفت.»

بعضی از این درخواستها از سوی زنانی بود که ناگهان احساس خطر می کردند، زیرا تا قبل از آن می توانستند شخصا برای کمک به مراکز حمایتی داخل کامیونیتی ها مراجعه کنند ولی این امکان دیگر وجود نداشت.

برای پاسخگویی به این درخواستها مرکز امداد رسانی به زنان آسیب دیده باید سرویسهایش را گسترش می داد، که با دریافت کمک های دولتی موفق به این کار شده.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=142935بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19