پربازدید

ویدیو

کووید-19

خرید خانه با پنج درصد؟ روزهای پایانی

شاید بزودی روزهای طلایی خرید خانه با پنج درصد و یا حتی هیچ درصد پیش پرداخت به سر آید و حداقل پیش پرداخت به ده درصد افزایش پیدا کند. اگر درآمد یک خانواده برابر آئین نامه بانک کافی باشد هنوز می توان حتی بدون پیش پرداخت صاحب یک واحد آپارتمان و یا خانه شد اما سئوالی که برای بعضی پیش آمده اثرات افزایش پیش پرداخت است. متاسفانه با افزایش بیرویه قیمت ملک بسیاری از صاحب نظران در حال فشار به بانک مرکزی برای ارائه راهی جهت جلوگیری از این افزایش قیمت هستند و افزایش پیش پرداخت به اضافه سخت گیری های بیشتر در ارائه وام جزو اولین راههای پیشنهادی است. از دید نگارنده با 15 سال سابقه فعالیت در وام مسکن، تنها کسانی از این افزایش ضرر خواهند دید که تصادفا گروه کم درآمدی هستند که حتی پنج درصد را هم به سختی می توانند فراهم کنند اما در مجموع افزایش پیش پرداخت تاثیری چندان قابل ملاحظه بر بازار مسکن نخواهد گذاشت.

شاید تنها راه جلوگیری، آنهم اندک، سخت گیریهای جدید در مورد تصویب وام مسکن و افزایش بهره هاست. دولت در طول چند سال گذشته با پایین نگاه داشتن نرخ بهره ها و آسان گیری سرمایه گذاری خارجی باعث رونق روزافزون صنایع مربوط به مسکن از یکسو و افزایش قیمت مسکن شده است.

در سالهای نه چندان دور دولت با کاهش پیش پرداخت به پنج درصد و هیچ درصد و نیز طول مدت محاسبه اقساط تا 40 سال خود هموارکننده مسیری شد که سپس مجبور به کاهش 40 سال به 25 سال برای پیش پرداخت تا 15 درصد، 30 سال برای بیست درصد و بیشتر شد و اکنون با تقاضای بسیاری از بانکها برای سخت گیری بیشتر مواجه شده است. اینکه کی و چگونه و با چـه شرایـط تـازه ای از طرف دولت روبرو خواهیم شد احتیاج به گوی بلورین دارد که نگارنده آن را در اختیار ندارد.

اگر دولت از طریق بانک مرکزی مجبور به افزایش نرخ وام مسکن و افزایش آن تا 7ـ6 درصد شود، احتمال اینکه تعداد زیادی از خریداران این چند سال که ورای توان مالی حتی فعلی خود اقدام به خرید کرده اند دچار مشکلات شوند کم نخواهد بود زیرا اگر به ازای هر یک صد افزایش نرخ حتی 10 درصد به قسط وام اضافه شود، بسیاری از کسانی کـه اقسـاط فعلی خود را با سختی پردخت می کنند با افزایش 30 درصدی آن چه خواهند کرد؟

یکی از مشتریان قدیمی زنگ زدند که بدون ابلاغ ایشان شخصی به نام ایشان تقاضای کردیت کارت کرده، و اگر ایشان به موقع مطلع نشده بود که پیگیری کند، ممکن بود که کردیت کارتی به نام ایشان صادر و برای شخص دیگری ارسال شود. ایشان خواسته بودند که من از این طریق به خوانندگان توجه دهم که مشخصات خود منجمله شماره سوشیال و تاریخ تولد خود را در اختیار هر کسی قرار ندهند. خوشبختانه با تلفن ایشان به بانک خطر رفع شد اما نگرانی هنوز هست زیرا ممکن است از بانکهای دیگر تقاضای کردیت کارت شده باشد و یا با مشخصات ایشان کارهای دیگری انجام شود.

آرزو دارم همه شهروندان صاحب خانه های خود باشند. اگر در مورد دریافت وام خود سئوالی دارید تلفن 5825ـ821ـ416 نگارنده بدون هیچ تعهدی در اختیار شماست.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19