پربازدید

ویدیو

کووید-19

خداحافظی با زمین های ورزشی رایگان تورنتو

امکانات ورزشی متنوعی در شهر تورنتو وجود دارد که تعدادی متعلق به بخش خصوصی و تعدادی هم متعلق به شهرداری است. بعضی از امکانات ورزشی شهرداری برای عموم رایگان بود اما …
به تازگی بایستی مبلغی برای آن پرداخت کرد. این مبالغ، به استناد به مصوبه ماه قبل شورای شهر وضع شده اند.
انجمن ورزشکاران بیس بال تورنتو که مسابقات نوجوانان را در پیش رو دارد میگوید برنامه ریزی برای انجام مسابقات را انجام داده اما اکنون متوجه شده برای استفاده از زمینهای ورزشی فضای آزاد، بایستی مبلغی بپردازد. این انجمن میگوید که زمینهای ورزشی برای سالها رایگان بوده و هیچ نظرخواهی از آنان نشده و هیچ هشداری هم در مورد پرداخت هزینه دریافت نکرده است. خزانه دار انجمن میگوید اگر زودتر مطلع شده بودیم برای آن برنامه ریزی میکردیم و اکنون شاید نتوانیم از والدین بچه ها مبالغی را دریافت کنیم. هزینه استفاده از زمینهای ورزشی برای هر ساعت 5 تا 11 دلار قبل از مالیات خواهد بود و انتظار میرود 1.5 میلیون دلار درآمد را نصیب شهرداری کند.                

 کندین پرسبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19