پربازدید

ویدیوکووید-19

خانه های بیشتری ساخته می شوند

Image: A construction worker works on the framework for a single family home currently under construction in Los Angelesاگرتصور می کنید که میزان ساخت و ساز خانه در کانادا آهسته خواهد ماند، اشتباه می کنید. کورپوریشن مورگیج و مسکن کانادا می گوید میزان شروع عملیات احداث مسکن در کانادا در نیمه دوم سال و نیز در سال 2014 سرعت خواهد گرفت که علت آن هم بهبود وضع اقتصاد و کاهش بیکاری و نیز روند مثبت مهاجرت خواهد بود. البته در مجموع این آژانس برآورد می کند که تعداد شروع عملیات احداث در کل سال 2013 نسبت به کل سال 2012 کمتر باشد.
در سال 2012، عملیات احداث جمعا 214827 واحد مسکونی آغاز شد. این رقم برای سال 2013 حدود 900/182 واحد خواهد بود. که برای سال 2014 پیش بینی می شود این رقم به حدود 189000 واحد برسد.
همچنین انتظار می رود که در سال 2013 در مجموع حدود 412000 تا 474000 واحد مسکونی از واحدهای موجود به فروش برسد. در سال 2012 این رقم حدود 453000 واحد مسکونی بود. در طی ماههای نیمه اول سال 2013، هم تعداد واحدهای فروش رفته و هم قیمت آنها افزایش نشان داده اند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19