پربازدید

ویدیوکووید-19

حمله به ایران قیمت نفت را افزایش میدهد اما به نفع منطقه است

سناتور مارک یودال Mark Udall که بهمراه سناتور جان مک کین McCain هیأت آمریکایی مذاکرات هالیفکس را نمایندگی میکرد در مورد حمله به ایران اظهار نظر کرد…

سناتور مارک یودال Mark Udall  در جلسه امنیت  بین الملل هالیفکس، نتایج میان مدت حمله نظامی به ایران را بسیار موثر دانست
سناتور مارک یودال Mark Udall در جلسه امنیت بین الملل هالیفکس، نتایج میان مدت حمله نظامی به ایران را بسیار موثر دانست

مارک یودال گفت که حمله به ایران تصمیم مهمی مباشد که مطالعات متعددی در مورد آن انجام شده است.
این حمله، قیمت جهانی نفت را افزایش خواهد داد و احتمال حمله ایران به کشورهای دیگر را ممکن است به دنبال داشته باشد.
این نماینده آمریکایی در جلسه امنیت بین الملل هالیفکس، نتایج میان مدت حمله نظامی به ایران را بسیار موثر دانست. وی گفت که خاورمیانه بدون رقابت برای دسترسی به سلاحهای اتمی، میتواند منافع بلند مدتی را برای کل منطقه بهمراه داشته باشد.

Source: ThinkProgress.com

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19