پربازدید

ویدیو

کووید-19

جگمیت سینگ: مسلمانان در این کشور در امنیت نیستند

جگمیت سینگ رهبر حزب نیودموکرات روز سه شنبه در پارلمان خطاب به مسلمانان گفت:”بسیار متاسفم که شما باید اینگونه  در نگرانی زندگی کنید.“

جگمیت سینگ گفت:”بعضی ها می گویند این کانادای ما نیست. من به این جمله فکر می کنم . واقعیت این است که این کانادای ماست که در آن نژاد پرستی صورت می گیرد، خشونت صورت می گیرد، کشتار جمعی بومیان صورت می گیرد. مسلمانان در این کشور در امنیت نیستند.“

جگمیت سینگ گفت خیلی از مردم به خاطر ظاهرشان در نگرانی زندگی می کنند. او گفت بسیاری از نفرتها از تعصب روی  هویت و دین صورت می گیرد.

سینگ گفت:”کانادا باید بپذیرد  که این تهدید جدی از ایدئولوژی راست افراطی، ایدئولوژی برتری طلبی سفید، و از گروههای نفرت پراکن ناشی می شود.

در حمله یکشنبه شب، چهار تن از سه نسل که همگی از اعضای یک خانواده بودند کشته شدند. بستگان قربانیان اسامی آنها را به شرح زیر اعلام کردند:

  • سلمان افضل 46 ساله
  • مدیحه سلمان 44 ساله همسر سلمان
  • یومنا سلمان ۱۵ ساله دختر  خانواده
  • مادربزرگ 74 ساله یومنا و فایض

فایض پسر 9 ساله خانواده در این حمله به شدت مجروح شد و در بیمارستان به سر می برد .پزشکان گفته اند که جان او تهدید نمی شود.

عامل این حمله فرد 20 ساله ای بود به نام نتانیل  والتمن که با اتومبیل داج  رام سیاه رنگ عمدا این خانواده را زیر گرفت.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=147112بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19