پربازدید

ویدیوکووید-19

جوان 25 ساله متهم به قتل صاحبخانه

پلیس پیتربرو ماه گذشته بعد از دریافت گزارش از وجود یک مرد مسلح به چاقو، در محل حاضر شد، بعد از تیراندازی، این فرد به بیمارستان رسانده شد و برای ماه گذشته در بیمارستان بستری بود.

به گزارش کندین پرس پلیس بدن سیندی توربار 52 ساله را در داخل این خانه کشف کرد. جان لی که در خانه سیندی توربار زندگی می کرد و مشغول تحصیلات بعد از دبیرستان بود، اینک متهم به قتل است.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19