پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین نظرسنجی: تمایل کاناداییها به واکسنهای مختلف چقدر است؟

نظر کانادایی ها به واکسنهای مختلف چیست؟ آیا تمایلشان به دریافت واکسن آسترازنکا بیشتر شده؟

پزشکان به مردم اطمینان م یدهند که فواید واکسن آسترازتکا از ریسک آن خیلی بیشتر است. مسئولان بهداشت عمومی، سن افرادی را که می توانند واکسن آسترازنکا بزنند  به چهل سال تقلیل داده اند. جاستین ترودو نخست وزیر به همراه همسرش سوفی جمعه گذشته مقابل دوربین خبرنگاران واکسن آسترازنکا زدند.

اینها همه سبب شده که اعتماد کانادایی ها به واکسن آسترازنکا بیشتر شود.

نظرسنجی جدید موسسه Angus Reid نشان می دهد که در میان کانادایی هایی که تا کنون واکسن نزده ولی می خواهند بزنند، میل به دریافت واکسن آسترازنکا بسیار بیشتر شده و از 41 درصد در دو هفته پیش به 52 درصد در حال حاضر رسیده.

اما خبر منفی اینکه پس از توقف استفاده از واکسن جانسون اند جانسون در آمریکا تعداد کسانی که  مایلند واکسن جانسون اند جانسون دریافت کنند 16 درصد کم شده.

بر اساس این نظرسنجی کانادایی ها :

-بیشتر از همه  به واکسن فایزر تمایل دارند (92 درصد) .

-پس از آن واکسن مدرنا قرار دارد (90 درصد) .

-میل به تزریق واکسن آسترازنکا به 52 درصد افزایش یافته

– این تمایل نسبت به واکسن جانسون اند جانسون 54 درصد است.

نمودار زیر میزان تمایل کنونی کانادایی ها را نسبت به دریافت واکسن های گوناگون نشان می دهد و آن را با دو هفته پیش مقایسه می کند.

تمایل کانادایی هایی که تا کنون واکسن نزده اند و می خواهند واکسن بزنند نسبت به واکسنهای مختلف

یکی دیگر از یافته های نظرسنجی

  • هفتاد و یک درصد کانادایی ها یا تا کنون اولین دوز واکسن را دریافت کرده اند و یا می خواهند هر چه زودتر واکسن را تزریق کنند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=144629بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19