پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ یکشنبه ۲۵ اکتبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا نیمروز یکشنبه، ۲۵ اکتبر، به ۲۱۵٬۸۷۹ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 100,114 confirmed (including 6,143 deaths, 84,828 resolved)
Ontario: 70,373 confirmed (including 3,093 deaths, 60,160 resolved)
Alberta: 24,261 confirmed (including 300 deaths, 20,310 resolved)
British Columbia: 12,554 confirmed (including 256 deaths, 10,247 resolved)
Manitoba: 4,088 confirmed (including 50 deaths, 2,116 resolved)
Saskatchewan: 2,669 confirmed (including 25 deaths, 2,070 resolved)
Nova Scotia: 1,100 confirmed (including 65 deaths, 1,029 resolved)
New Brunswick: 326 confirmed (including 4 death, 250 resolved)
Newfoundland and Labrador: 289 confirmed (including 4 deaths, 275 resolved)
Prince Edward Island: 64 confirmed (including 63 resolved)
Yukon: 20 confirmed (including 15 resolved)
Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)
Northwest Territories: 5 confirmed (including 5 resolved), 3 presumptive
Nunavut: NO confirmed cases

Total: 215,879 (3 presumptive, 215,876 confirmed including 9,940 deaths, 181,381 resolved)

 

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19