پربازید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ پنجشنبه ۹ سپتامبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب پنجشنبه ۹ سپتامبر، به ۱۵۳۳۴۸۹ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۷۱۳۴رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 4,146 cases, 27 new deaths
(Total: 1,533,489 confirmed cases, 27,134 deaths, 1,468,207 resolved)


Ontario 798 new cases, 10 new deaths
(Total: 572,130 confirmed cases, 9,579 deaths, 556,495 resolved)


Quebec 703 new cases, 1 new death
(Total: 395,155 confirmed cases, 11,297 deaths 378,021 resolved)


Alberta 1,510 new cases, 9 new deaths
(Total: 264,564 confirmed cases, 2,434 deaths, 246,153 resolved)


British Columbia 774 new cases, 5 new deaths
(Total: 172,338 confirmed cases, 1,847 deaths, 164,470 resolved)


Manitoba 48 new cases, 1 new death
(Total: 59,100 confirmed cases, 1,199 deaths, 57,445 resolved)


Saskatchewan 278 new cases, 1 new case
(Total: 57,521 confirmed cases, 616 deaths, 53,489 resolved)


Nova Scotia 17 new cases, 0 new deaths
(Total: 6,107 confirmed cases, 94 deaths, 5,939 resolved)


New Brunswick 17 new cases, 0 new deaths
(Total: 2,885 confirmed cases, 47 deaths, 2,716 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 1,520 confirmed cases, 7 deaths, 1,466 resolved)


Yukon 2 new cases, 0 new deaths
(Total: 699 confirmed cases, 9 death, 674 recovered)


Nunavut
(Total: 658 confirmed cases, 4 deaths, 653 resolved)


Northwest Territories 23 new cases, 0 new deaths
(Total: 563 confirmed cases, 1 death, 441 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 236 confirmed cases, 0 deaths, 232 resolved)
بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19