پربازدید

ویدیوکووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ پنجشنبه ۲۹ اکتبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب پنجشنبه، ۲۹ اکتبر، به ۲۲۸٬۵۴۰ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 103,844 confirmed (including 6,214 deaths, 88,442 resolved)
Ontario: 73,819 confirmed (including 3,118 deaths, 63,123 resolved)
Alberta: 27,042 confirmed (including 318 deaths, 21,803 resolved)
British Columbia: 14,109 confirmed (including 262 deaths, 11,449 resolved)
Manitoba: 4,894 confirmed (including 62 deaths, 2,423 resolved)
Saskatchewan: 2,990 confirmed (including 25 deaths, 2,258 resolved)
Nova Scotia: 1,102 confirmed (including 65 deaths, 1,033 resolved)
New Brunswick: 341 confirmed (including 6 death, 294 resolved)
Newfoundland and Labrador: 291 confirmed (including 4 deaths, 282 resolved)
Prince Edward Island: 64 confirmed (including 63 resolved)
Yukon: 22 confirmed (including 17 resolved)
Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)
Northwest Territories: 9 confirmed (including 8 resolved)
Nunavut: NO confirmed cases

Total: 228,540 (0 presumptive, 228,540 confirmed including 10,073 deaths, 191,208 resolved)

 

 

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19