پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ شنبه ۲۴ اکتبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا بعدازظهر شنبه، ۲۴ اکتبر، به ۲۱۳٬۸۸۰ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 99,235 confirmed (including 6,132 deaths, 83,819 resolved)
Ontario: 69,331 confirmed (including 3,086 deaths, 59,424 resolved)
Alberta: 24,261 confirmed (including 300 deaths, 20,310 resolved)
British Columbia: 12,554 confirmed (including 256 deaths, 10,247 resolved)
Manitoba: 4,088 confirmed (including 50 deaths, 2,116 resolved)
Saskatchewan: 2,591 confirmed (including 25 deaths, 2,055 resolved)
Nova Scotia: 1,100 confirmed (including 65 deaths, 1,029 resolved)
New Brunswick: 326 confirmed (including 4 death, 250 resolved)
Newfoundland and Labrador: 289 confirmed (including 4 deaths, 275 resolved)
Prince Edward Island: 64 confirmed (including 63 resolved)
Yukon: 20 confirmed (including 15 resolved)
Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)
Northwest Territories: 5 confirmed (including 5 resolved), 3 presumptive
Nunavut: NO confirmed cases

Total: 213,880 (3 presumptive, 213,877 confirmed including 9,922 deaths, 179,621 resolved)

 

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19