پربازید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ شنبه ۱۰ اکتبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب شنبه، ۱۰ اکتبر، به ۱۸۰٬۱۷۶ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 85,191 confirmed (including 5,950 deaths, 70,696 resolved)
Ontario: 58,490 confirmed (including 3,004 deaths, 49,732 resolved)
Alberta: 19,995 confirmed (including 282 deaths, 17,488 resolved)
British Columbia: 10,185 confirmed (including 245 deaths, 8,502 resolved)
Manitoba: 2,524 confirmed (including 32 deaths, 1,475 resolved)
Saskatchewan: 2,068 confirmed (including 24 deaths, 1,883 resolved)
Nova Scotia: 1,092 confirmed (including 65 deaths, 1,022 resolved)
Newfoundland and Labrador: 279 confirmed (including 4 deaths, 269 resolved)
New Brunswick: 258 confirmed (including 2 death, 199 resolved)
Prince Edward Island: 61 confirmed (including 58 resolved)
Yukon: 15 confirmed (including 15 resolved)
Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)
Northwest Territories: 5 confirmed (including 5 resolved)
Nunavut: NO confirmed cases

Total: 180,176 (0 presumptive, 180,176 confirmed including 9,608 deaths, 151,357 resolved)

 

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19