پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ سه شنبه ۲۷ اکتبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب سه شنبه، ۲۷ اکتبر، به ۲۲۲٬۸۸۶ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 101,885 confirmed (including 6,172 deaths, 86,786 resolved)
Ontario: 72,051 confirmed (including 3,103 deaths, 61,530 resolved)
Alberta: 26,155 confirmed (including 309 deaths, 21,108 resolved)
British Columbia: 13,588 confirmed (including 259 deaths, 10,954 resolved)
Manitoba: 4,532 confirmed (including 58 deaths, 2,236 resolved)
Saskatchewan: 2,841 confirmed (including 25 deaths, 2,164 resolved)
Nova Scotia: 1,102 confirmed (including 65 deaths, 1,031 resolved)
New Brunswick: 334 confirmed (including 6 death, 273 resolved)
Newfoundland and Labrador: 291 confirmed (including 4 deaths, 282 resolved)
Prince Edward Island: 64 confirmed (including 63 resolved)
Yukon: 22 confirmed (including 15 resolved)
Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)
Northwest Territories: 5 confirmed (including 5 resolved), 3 presumptive
Nunavut: NO confirmed cases

Total: 222,886 (3 presumptive, 222,883 confirmed including 10,000 deaths, 186,460 resolved)

 

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19