پربازدید

ویدیوکووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ دوشنبه ۲ نوامبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب دوشنبه، ۲ نوامبر، به ۲۴۰٬۲۶۳ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 108,018 confirmed (including 6,283 deaths, 92,396 resolved)
Ontario: 77,655 confirmed (including 3,152 deaths, 66,407 resolved)
Alberta: 27,664 confirmed (including 323 deaths, 22,169 resolved)
British Columbia: 15,501 confirmed (including 269 deaths, 11,670 resolved)
Manitoba: 6,275 confirmed (including 80 deaths, 2,740 resolved)
Saskatchewan: 3,292 confirmed (including 25 deaths, 2,409 resolved)
Nova Scotia: 1,113 confirmed (including 65 deaths, 1,033 resolved)
New Brunswick: 344 confirmed (including 6 death, 299 resolved)
Newfoundland and Labrador: 291 confirmed (including 4 deaths, 284 resolved)
Prince Edward Island: 64 confirmed (including 64 resolved)
Yukon: 23 confirmed (including 1 death, 17 resolved)
Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)
Northwest Territories: 10 confirmed (including 8 resolved)
Nunavut: NO confirmed cases

Total: 240,263 (0 presumptive, 240,263 confirmed including 10,208 deaths, 199,509 resolved)

 

 

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19