پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ دوشنبه ۲۶ اکتبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا نیمروز دوشنبه، ۲۶ اکتبر، به ۲۱۷٬۷۶۲ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 100,922 confirmed (including 6,153 deaths, 85,822 resolved)
Ontario: 71,224 confirmed (including 3,099 deaths, 60,839 resolved)
Alberta: 24,261 confirmed (including 300 deaths, 20,310 resolved)
British Columbia: 12,554 confirmed (including 256 deaths, 10,247 resolved)
Manitoba: 4,249 confirmed (including 54 deaths, 2,142 resolved)
Saskatchewan: 2,729 confirmed (including 25 deaths, 2,085 resolved)
Nova Scotia: 1,100 confirmed (including 65 deaths, 1,029 resolved)
New Brunswick: 328 confirmed (including 6 death, 257 resolved)
Newfoundland and Labrador: 290 confirmed (including 4 deaths, 275 resolved)
Prince Edward Island: 64 confirmed (including 63 resolved)
Yukon: 20 confirmed (including 15 resolved)
Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)
Northwest Territories: 5 confirmed (including 5 resolved), 3 presumptive
Nunavut: NO confirmed cases

Total: 217,762 (3 presumptive, 217,759 confirmed including 9,962 deaths, 183,102 resolved)

 

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19