پربازدید

ویدیوکووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ دوشنبه ۱۹ اکتبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب دوشنبه، ۱۹ اکتبر، به ۲۰۰٬۹۳۹ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 94,429 confirmed (including 6,044 deaths, 79,529 resolved)
Ontario: 65,075 confirmed (including 3,050 deaths, 55,978 resolved)
Alberta: 22,673 confirmed (including 292 deaths, 19,243 resolved)
British Columbia: 11,189 confirmed (including 251 deaths, 9,387 resolved)
Manitoba: 3,382 confirmed (including 42 deaths, 1,597 resolved)
Saskatchewan: 2,396 confirmed (including 25 deaths, 1,973 resolved)
Nova Scotia: 1,097 confirmed (including 65 deaths, 1,026 resolved)
New Brunswick: 313 confirmed (including 3 death, 207 resolved)
Newfoundland and Labrador: 287 confirmed (including 4 deaths, 272 resolved)
Prince Edward Island: 63 confirmed (including 60 resolved)
Yukon: 17 confirmed (including 15 resolved)
Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)
Northwest Territories: 5 confirmed (including 5 resolved), 3 presumptive
Nunavut: NO confirmed cases

Total: 200,942 (3 presumptive, 200,939 confirmed including 9,776 deaths, 169,305 resolved)

 

 

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19