پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ جمعه ۲۶ مارچ

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب جمعه ۲۶ مارچ، به ۹۵۶۶۵۶ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۲۸۲۶رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 4,102 new cases, 31 new deaths
(Total: 956,656 confirmed cases, 22,826 deaths, 893,474 resolved)


Ontario 2,169 new cases, 12 new deaths
(Total: 338,239 confirmed cases, 7,292 deaths, 314,384 resolved)


Quebec 950 new cases, 7 new deaths
(Total: 306,385 confirmed cases, 10,637 deaths, 288,384 resolved)


Alberta 717 new cases, 3 new deaths
(Total: 145,028 confirmed cases, 1,979 deaths, 135,972 resolved)


British Columbia 908 new cases, 3 new deaths
(Total: 95,677 confirmed cases, 1,449 deaths, 87,866 resolved)


Manitoba 114 new cases, 3 new deaths
(Total: 33,810 confirmed cases, 932 deaths, 31,709 resolved)


Saskatchewan 213 new cases, 8 new deaths
(Total: 32,559 confirmed cases, 430 deaths, 30,449 resolved)


Nova Scotia 5 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,704 confirmed cases, 66 deaths, 1,611 resolved)


New Brunswick 13 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,559 confirmed cases, 30 deaths, 1,429 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 1,015 confirmed cases, 6 deaths, 1,004 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 152 confirmed cases, 0 deaths, 144 resolved)


Yukon 1 new case, 0 new deaths
(Total: 73 confirmed cases, 1 death, 71 resolved)


Northwest Territories
(Total: 47 confirmed cases, 0 deaths, 4۷ resolved)


Nunavut
(Total: 395 confirmed cases, 4 death, 391 recovered)

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=142398بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19