پربازدید

ویدیوکووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ جمعه ۳۰ اکتبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا عصر جمعه، ۳۰ اکتبر، به ۲۳۱٬۱۰۴ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 104,952 confirmed (including 6,231 deaths, 89,592 resolved)
Ontario: 74,715 confirmed (including 3,127 deaths, 63,919 resolved)
Alberta: 27,042 confirmed (including 318 deaths, 21,803 resolved)
British Columbia: 14,109 confirmed (including 262 deaths, 11,449 resolved)
Manitoba: 5,374 confirmed (including 65 deaths, 2,572 resolved)
Saskatchewan: 3,066 confirmed (including 25 deaths, 2,299 resolved)
Nova Scotia: 1,104 confirmed (including 65 deaths, 1,033 resolved)
New Brunswick: 342 confirmed (including 6 death, 297 resolved)
Newfoundland and Labrador: 291 confirmed (including 4 deaths, 282 resolved)
Prince Edward Island: 64 confirmed (including 63 resolved)
Yukon: 23 confirmed (including 1 death, 17 resolved)
Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)
Northwest Territories: 9 confirmed (including 8 resolved)
Nunavut: NO confirmed cases

Total: 231,104 (0 presumptive, 231,104 confirmed including 10,104 deaths, 193,347 resolved)

 

 

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19