پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ جمعه ۲۳ اکتبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا عصر جمعه، ۲۳ اکتبر، به ۲۱۱٬۵۰۲ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 98,226 confirmed (including 6,106 deaths, 82,792 resolved)
Ontario: 68,353 confirmed (including 3,080 deaths, 58,799 resolved)
Alberta: 24,261 confirmed (including 300 deaths, 20,310 resolved)
British Columbia: 12,331 confirmed (including 256 deaths, 10,114 resolved)
Manitoba: 3,935 confirmed (including 48 deaths, 2,032 resolved)
Saskatchewan: 2,591 confirmed (including 25 deaths, 2,055 resolved)
Nova Scotia: 1,097 confirmed (including 65 deaths, 1,027 resolved)
New Brunswick: 319 confirmed (including 4 death, 223 resolved)
Newfoundland and Labrador: 287 confirmed (including 4 deaths, 274 resolved)
Prince Edward Island: 64 confirmed (including 61 resolved)
Yukon: 17 confirmed (including 15 resolved)
Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)
Northwest Territories: 5 confirmed (including 5 resolved), 3 presumptive
Nunavut: NO confirmed cases

Total: 211,502 (3 presumptive, 211,499 confirmed including 9,888 deaths, 177,721 resolved)

 

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19