پربازدید

ویدیوکووید-19

جایزه دولت به افراد و موسساتی که به تازه واردین کمک می کنند

به روال هر سال استان انتاریو از 15 شخص یا سازمانی که به افراد تازه وارد این استان کمک می کنند قدردانی کرد.

این قدردانی از طریق اعطای جایزه «قهرمان تازه واردین» صورت می گیرد. این جایزه برای ترویج فرهنگ یک جامعه باز و پذیرا طراحی شـده اسـت و در ســه سـرفصل اعطا می شود:

ـ تجلیل به خاطر پذیرش تنوع فرهنگی، ادغام مهاجران در جامعه و ترویج میراث تنوع فرهنگی. امسال دریافت کنندگان این جایزه شامل فعالان در بخش های زیر هستند:

ـ استادی که به تحصیل کردگان گروه پزشکی کمک کند تا آنها راهشان را برای دریافت مدرک کانادایی رشته شان که راه پیچیده ای است باز یابند.

ـ سازمانی که هدفش کمک به آموزش تازه واردین برای دریافت اطلاعات از مسائل در اجتماع و ارتباط دادن آنها برای کسب شغل های موجود در بازار کار است.

ـ سازمانی که برنامه هایش به تازه واردان برای دریافت سرویس ها و خدماتی که ارائه می شود به درک حقوق قانونی و گسترش زبان آنها کمک می کند.

انتاریو هنوز هم اولین استانی است که افراد تازه وارد به خاک کانادا تمایل دارند که در آن زندگی کنند. مهاجران این استان از مجموع مهاجران استان های شرقی و نواحی شمالی بیشتر است.

تازه واردین در 30 درصد مشاغل استان انتاریو به فعالیت مشغولند.

اتاق اخبار انتاریو

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19