پربازدید

ویدیوکووید-19

توربین های بادی، تهدیدی برای «قو» های انتاریو

هر سال 10000  قو به مناطق شمالی مهاجرت می کنند

استفاده از انرژی باد و خورشید، طرفداران خاصی دارد و دوستداران طبیعت آنها را بر انرژی های فسیلی یا انرژی اتمی ترجیح می دهند. اما تعدادی از کارشناسان پرندگان با گسترش توربین های بادی در انتاریو موافق نیستند…

دکتر اسکات پتری Scott Petrie می گوید نصب توربین های بادی در مزارع می تواند پرندگان مهاجر را از این مناطق فراری دهد.

ماه مارچ هر سال، حدود 10000 قو Swan از انتاریو به سمت مناطق قطبی حرکت میکنند که برای محیط زیست مفید هستند و دور کردن آنان از بعضی مناطق میتواند عوارضی بر سایر حیوانات و پرندگان هم داشته باشد.

Special to SALAM TORONTO
with permission from CBC/Radio- Canada

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19