پربازدید

ویدیوکووید-19

توافق موقت برای دانشمندان و محققان دولت

اتحادیه ای که کارکنان دولـت را نمایندگی می کند، می گوید در توافق موقتی به دست آمده، به دانشمندان دولتی این حق داده شده که نتیجه تحقیقاتشان را بدون آنکه قبلا به عنوان سخنگوی رسمی انتخاب شده باشند، با رسانه ها به اشتراک بگذارند.

این اتحادیه، انستیتو کارکنان حرفه ای دولت کانادا The Professional Institute of Public Service of Canada-PIPSC  گفته است که توافق موقت به دست آمده بیش از 18 هزار نفر از کارکنان دولتی را شامل می شود.

این نهاد که بیش از 55 هزار نفر از دانشمندان، متخصصین تکنولوژی اطلاعاتی، نویسندگان و سایر کارکنان حرفه ای را نمایندگی می کند و اکثـر آنهـا کارمنـد دولـت فدرال هستند، می گوید قرارداد قبلی آنهـا در سال 2014 خاتمه یافته بود.

در این قرارداد همچنین افزایش حقوقی معادل 5 درصد برای 4 سال که از سال 2014 محاسبه خواهد شد، نیز در نظر گرفته شده است.

مذاکرات برای 32 هزار عضو دیگر PIPSC هنوز در جریان است.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19