پربازدید

ویدیو

کووید-19

تلفن به 911 براي کم بودن پنير پيتزا!

زني در نيوفاندلند به خاطر کم بودن پنير پيتزا، به 911 زنگ زد!

پليس نيوفاندلند مي گويد اين زن وقتي متوجه شده بود پيتزايي که به در منزلش تحويل داده شده پنير به اندازه کافي ندارد، به 911 متوسل مي شود. اين زن به پليس گفته وقتي به دفتر فرانچايز پيتزا شکايت کرده از پاسخ آنها راضي نبوده.

پليس به اين زن گفته شکايت به پليس به خاطر راضي نبودن از پيتزا، کار پسنديده اي نيست.

بد نيست بدانيم به نيروي پليس نيوفاندلند «شهرباني سلطنتي نيوفاندلند» Royal Newfoundland Constabulary مي گويند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19