پربازدید

ویدیوکووید-19

تعلیق از کار به خاطر رفتن به دستشویی

اتحادیه رانندگان اتوبوس رانی میسی ساگا (در غرب تورنتو) ادعا می کند که یک راننده اتوبوس به علت استفاده از دستشویی در هنگام کار به مدت پنج روز از کار برکنار (suspension) شده است.

آنان می گویند کارفرما دلیل این تعلیق 5 روزه را «تاخیر در خدمات به علت دستشویی رفتن» ذکر کرده است. اتحادیه 1572 که دفاع از Nicholas Bye را در مذاکرات به عهده دارد می گوید که کارفرما، دستشویی رفتن رانندگان را عامل بی نظمی در کار می داند. اتحادیه به تحقیقاتی اشاره می کند که دستپاچگی شدید مانند 24 ساعت بی خوابی شناخته می شود و دقت فرد را کاهش می دهد.
کندین پرس

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19